Επιxειρείν

Σε ανοδική πορεία η βιομηχανία φαρμάκων, καλλυντικών και απορρυπαντικών το 2013

Σε ανοδική πορεία η βιομηχανία φαρμάκων, καλλυντικών και απορρυπαντικών το 2013
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013, στο διάστημα αυτό η παραγωγή φαρμάκων, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του κλάδου, αυξήθηκε κατά 11,3%, χάρη σε διόγκωση των παραγγελιών από τη διεθνή αγορά και σε αύξηση του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων στην εσωτερική φαρμακευτική αγορά. Συγχρόνως, η παραγωγή καλλυντικών αυξήθηκε κατά 4%, ενώ η παραγωγή απορρυπαντικών κατέγραψε την υψηλότερη επίδοση, με ποσοστιαία αύξηση 14,5%, προφανώς λόγω της μεγαλύτερης διασύνδεσης των εγχώριων παραγωγικών επιχειρήσεων με πολυεθνικούς οίκους.

Ο κλάδος των ελληνικών βιομηχανιών φαρμάκων καλλυντικών και απορρυπαντικών, όπως εκφράζεται από 64 επιχειρήσεις του που έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, σχεδόν αμετάβλητα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε απόλυτα μεγέθη (235 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), αλλά ίσα προς το 12,6% των συνολικών εσόδων του έναντι αντίστοιχου ποσοστού 12,3% το 2011, σε συνθήκες πτώσης των εσόδων κατά 2% και κάμψης του μεικτού περιθωρίου κέρδους (34% το 2012, από 34,2% το 2011).

Ο κλάδος κατέγραψε τελικώς μειωμένα καθαρά κέρδη, παρά το γεγονός ότι ειδικότερα οι φαρμακοβιομηχανίες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας τους. Η μείωση των συνολικών καθαρών κερδών οφείλεται στη μειωμένη αποδοτικότητα των βιομηχανιών καλλυντικών και απορρυπαντικών, οι οποίες το 2011 είχαν εμφανίσει υψηλή κερδοφορία χάρη σε έκτακτα, μη επαναλαμβανόμενα έσοδα. Εξαιρουμένης της εταιρείας JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, η οποία προχώρησε σε απόσχιση κλάδου και κατέγραψε υψηλές ζημιές (25,3 εκατ. ευρώ) στο πλαίσιο εταιρικής αναδιάρθρωσης, ο κλάδος παρουσιάζει αύξηση των πωλήσεων κατά 1%, αυξημένα κατά 12% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και υπερδιπλασιασμό των καθαρών κερδών του (26,6 εκατ. ευρώ το 2012, από 10,5 εκατ. ευρώ το 2011).

Τα συνολικά έσοδα των 64 εταιρειών του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 1,87 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 44,2 εκατ. ευρώ (-2%).

Οι 64 αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν φάρμακα, καλλυντικά και απορρυπαντικά, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 2,6 δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 636 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3% (-18,4 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 235 εκατ. ευρώ περίπου, μειωμένα κατά 0,2 εκατ. ευρώ (κέρδη 235,2 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 153,3 εκατ. ευρώ περίπου, που συνιστούν βελτίωση κατά 10% σε ποσοστό και κατά 14,5 εκατ. ευρώ σε αξία και είναι ίσα προς το 8,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 7,3% το 2011 (κέρδη 138,8 εκατ. ευρώ περίπου το 2011), καθώς μειώθηκαν οι αποσβέσεις.

- Κέρδη προ φόρων 25,6 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 31% σε ποσοστό και κατά 11,6 εκατ. ευρώ (κέρδη 37,2 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το 1,4% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 1,9% το 2011.

- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 75% σε ποσοστό και κατά 3,7 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 0,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,3% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 32 από τις 64 επιχειρήσεις (50% του συνόλου), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 32 εταιρείες, οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 32 κερδοφόρων (πωλήσεις 1,3 δισ. ευρώ) ήταν 67,1 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των 32 ζημιογόνων (πωλήσεις 0,56 δισ. ευρώ) ήταν 65,9 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, ορισμένα βασικά οικονομικά μεγέθη του κλάδου για το έτος 2012 ενδέχεται να διαφοροποιηθούν όταν ολοκληρωθεί η γνωστοποίηση των ισολογισμών των εταιρειών του, δεδομένου ότι εκκρεμεί, μεταξύ άλλων, η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων ορισμένων εταιρειών μεγάλου και μεσαίου μεγέθους, όπως είναι η SPECIFAR AEBE ΦΑΡΜΑΚΩΝ, η ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ και η ΓΚΑΠ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΕ.

Τα ίδια κεφάλαια των 64 επιχειρήσεων (988,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) αυξήθηκαν κατά 22% (+181 εκατ. ευρώ), λόγω της εισφοράς νέων κεφαλαίων και της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (2,59 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 1% (-36,1 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε στο 38,2%, από 30,8% το 2011.

Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (1,6 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 12% (-217,2 εκατ. ευρώ), με παράλληλη αύξηση των μακροπρόθεσμων (419,9 εκατ. ευρώ) κατά 7% και μείωση των βραχυπρόθεσμων (1,18 δισ. ευρώ) κατά 17%, που οδήγησαν σε σημαντική βελτίωση των δεικτών ρευστότητας.

Πτώση κατά 2% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (977,6 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές), καθώς η λογιστική αναπροσαρμογή μέρους του συγκράτησε τον ρυθμό της πτώσης του.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες συνδυάζουν την παραγωγή φαρμάκων και καλλυντικών, καθώς και καλλυντικών και απορρυπαντικών, ενώ άλλες ασχολούνται και με την εμπορία εισαγόμενων φαρμάκων, καλλυντικών και απορρυπαντικών. Δεν περιλαμβάνονται στις επιχειρήσεις αυτές εταιρείες με αντικείμενο την παραγωγή φαρμάκων, καλλυντικών και απορρυπαντικών, οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε αξιοποιούν δικές τους βιομηχανικές μονάδες ή εργοστάσια συγγενικών εταιρειών και παγίως αναθέτουν το σύνολο της παραγωγής των προϊόντων τους σε εγκαταστάσεις τρίτων επιχειρήσεων.

Τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (244,4 εκατ. ευρώ), ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (240,2 εκατ. ευρώ), ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (149,3 εκατ. ευρώ), ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (έσοδα 120,8 εκατ. ευρώ από την παραγωγή προϊόντων για λογαριασμό τρίτων εταιρειών), ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (115,3 εκατ. ευρώ), DEMO ABEE ΦΑΡΜΑΚΩΝ (107 εκατ. ευρώ), ΣΑΡΑΝΤΗΣ Γ. ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (100,7 εκατ. ευρώ), JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (98,8 εκατ. ευρώ), LAVIPHARM ΑΒΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (39,1 εκατ. ευρώ), PHARMATEN INTERNATIONAL AE ΦΑΡΜΑΚΩΝ (38,8 εκατ. ευρώ).

Αύξηση εσόδων παρουσίασαν οι 31 από τις 64 εταιρείες (48,4% του συνόλου).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 64 επιχειρήσεων:

- Είκοσι τρεις επιχειρήσεις (35,9% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 50,3 εκατ. ευρώ έναντι 49,4 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένα κατά 0,9 εκατ. ευρώ.

- Δέκα επιχειρήσεις (15,6%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, με κέρδη 21,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους 27,1 εκατ. ευρώ.

- Είκοσι δύο επιχειρήσεις (34,4%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 60,3 εκατ. ευρώ έναντι 49,4 εκατ. ευρώ περίπου το 2011, αυξημένες έτσι κατά 10,9 εκατ. ευρώ.

- Εννέα επιχειρήσεις (14,1%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, με ζημιές 16,6 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως των 16,8 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 33,4 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών είναι 31 (48,4% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο είναι 33 (51,5% του συνόλου).

Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 37 (57,8% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA είναι 32 (50% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT είναι 36 (56,2% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT είναι 34 (53,1% του συνόλου).

Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 30 από τις 64 εταιρείες (46,9% του συνόλου).

Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν επίσης οι 30 από τις 64 εταιρείες (46,9% του συνόλου).

Τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (20,4 εκατ. ευρώ), ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (9,8 εκατ. ευρώ), BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (9,1 εκατ. ευρώ), ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (6,2 εκατ. ευρώ), UNI - PHARMA ABEE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (4,5 εκατ. ευρώ), DEMO ABEE ΦΑΡΜΑΚΩΝ (4,3 εκατ. ευρώ), COLGATE PALMOLIVE HELLAS ABEE ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ (2,2 εκατ. ευρώ), ELPEN ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ (2 εκατ. ευρώ), ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL AEBE ΦΑΡΜΑΚΩΝ (1,7 εκατ. ευρώ), ΕΛΛΕΝΙΚΑ ΑΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (0,8 εκατ. ευρώ).

Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν 30 επιχειρήσεις (46,9%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 34 (53,1%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν.

Τις μεγαλύτερες καθαρές ζημιές σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (25,3 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω απομειώσεων ενεργητικού στο πλαίσιο εισφοράς κλάδου της σε νέα εταιρεία), PROVET ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕ (9,7 εκατ. ευρώ), ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΒΕ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΣΑΠΩΝΩΝ (5 εκατ. ευρώ), ΚΟΡΡΕΣ ΑΕ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (4,9 εκατ. ευρώ), GENEPHARM AE ΧΗΜΙΚΗ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (2,9 εκατ. ευρώ), ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΩΝ AE (επίσης 2,9 εκατ. ευρώ), DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (2,45 εκατ. ευρώ), HELP AEBE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (2,3 εκατ. ευρώ), ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ (1,6 εκατ. ευρώ), ΡΑΦΑΡΜ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ AE (1,5 εκατ. ευρώ).

Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, εμφανίζουν οι 37 από τις 64 επιχειρήσεις (57,8%).

Επίσης, κυρίως για τον ίδιο λόγο, περισσότερες από τις μισές εταιρείες (37, δηλαδή το 57,8% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, έστω οριακά, χρηματοοικονομική διάρθρωση.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 64 βιομηχανιών φαρμάκων καλλυντικών και απορρυπαντικών στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθε το 2012 στο 9,1%, από 9% το 2011.

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Σε ανοδική πορεία η βιομηχανία φαρμάκων, καλλυντικών και απορρυπαντικών το 2013