Επιxειρείν

Σε πτωτική πορεία η ελληνική βιομηχανία ανακύκλωσης

Σε πτωτική πορεία η ελληνική βιομηχανία ανακύκλωσης
«Η βιομηχανία ανακύκλωσης ακολουθεί κατά πόδας την πορεία της ευρύτερης βιομηχανίας και διανύει κι εφέτος μια δύσκολη χρονιά, με ακόμη πιο περιορισμένες δραστηριότητες και ισχυρότερες πιέσεις στα περιθώρια κέρδους της», αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επικεφαλής της εταιρείας ΒΙΑΝΑΤΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ, Λεωνίδας Αλεξανδρόπουλος.

Η πτώση της παραγωγής φαίνεται να αφορά, σύμφωνα με επιχειρηματίες του τομέα, τόσο την ανακύκλωση μετάλλων, όσο και την ανακύκλωση πλαστικών και άλλων υλικών και πρώτων υλών. «Υπάρχει μια γενική πτώση του αποθέματος υλικών και προϊόντων για ανακύκλωση, η οποία οφείλεται πρωτίστως στην καταναλωτική αδυναμία των ελληνικών νοικοκυριών, λόγω της γενικότερης οικονομικής κρίσης», αναφέρει ο Λ. Αλεξανδρόπουλος. Μειούμενος βαίνει ο όγκος της απόσυρσης κάθε είδους προϊόντων που χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία ανακύκλωσης, με συνέπεια να δυσχεραίνονται και η ανταπόκριση των επιχειρήσεων σε εξαγωγικά συμβόλαια. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάκαμψη του τομέα είναι πιθανόν να αρχίσει το 2015.

Ο τομέας της βιομηχανίας ανακύκλωσης, όπως εκφράζεται από 22 επιχειρήσεις του που συνεχίζουν τη λειτουργία τους και έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μείωση των εσόδων του κατά 7%. Συγχρόνως, κυρίως λόγω της θεαματικής μεταβολής των αποτελεσμάτων μίας μεγάλης εταιρείας, παρουσίασε βελτιωμένα κατά 68% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (7,4 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 6,9% των συνολικών εσόδων του (3,8% το 2011), μετά από βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 3,6 εκατοστιαίες μονάδες (15,4% το 2012, από 11,8% το 2011). Κατόπιν αυτού, επέστρεψε το 2012 σε καθαρά κέρδη (σχεδόν 1,1 εκατ. ευρώ), από καθαρές ζημιές (1,9 εκατ. ευρώ) το 2011. Ωστόσο, οι περισσότερες επιχειρήσεις παρουσίασαν πτώση κερδών και εσόδων.

Συγκεκριμένα, μόνον επτά από τις 22 εταιρείες βελτίωσαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και μόνο οκτώ βελτίωσαν τα καθαρά, μετά τους φόρους, αποτελέσματά τους (κέρδη ή ζημιές). Η σημαντική βελτίωση των συνολικών λειτουργικών και καθαρών κερδών οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά, όπως προαναφέρθηκε, στη θεαματική βελτίωση των αποτελεσμάτων μίας μεγάλης επιχείρησης του τομέα, η οποία το 2011 είχε καταγράψει ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 6,02 εκατ. ευρώ και καθαρές ζημιές 5,09 εκατ. ευρώ. Επίσης, αύξηση εσόδων παρουσίασαν μόνο οι επτά από τις 22 επιχειρήσεις.

Τα συνολικά έσοδα των 22 βιομηχανικών επιχειρήσεων του τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 107,6 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 7,6 εκατ. ευρώ (-7%). Οι 22 αυτές εταιρείες στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 117 εκατ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

- Μεικτά κέρδη 16,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 22% (+2,9 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 7,4 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά τρία εκατ. ευρώ περίπου (κέρδη 4,4 εκατ. ευρώ το 2011).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3,1 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 3,1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 0,2% το 2011 (κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).

- Κέρδη προ φόρων 1,8 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 2,2 εκατ. ευρώ (ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 1,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -0,4% το 2011.

- Καθαρά κέρδη, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,1 εκατ. ευρώ περίπου, που ισοδυναμούν με βελτίωση κατά 2,9 εκατ. ευρώ περίπου (ζημιές 1,9 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσα προς το 1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,6% το 2011.

Τα ίδια κεφάλαια των 22 επιχειρήσεων (73,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) αυξήθηκαν κατά 11% (+7,4 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια. Παράλληλα, αυξήθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (117,2 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 5% (+5,8 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε στο 62,7%, από 59,4% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (43,7 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 3,4% (-1,5 εκατ. ευρώ), με μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (7,45 εκατ. ευρώ) κατά 32% και αύξηση των βραχυπρόθεσμων (36,25 εκατ. ευρώ) κατά 6%. Πτώση κατά 7% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (34,9 εκατ. ευρώ), λόγω απουσίας επενδύσεων.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 15 από τις 22 επιχειρήσεις.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων. Δεν περιλαμβάνονται σε αυτές, άλλες ομοειδείς βιομηχανικές εταιρείες οι οποίες επίσης ασχολούνται με την ανακύκλωση, αλλά την ολοκληρώνουν με τη μεταποίηση των ανακυκλωμένων υλικών και την παραγωγή άλλων, τελικών προϊόντων (μεταλλικών, πλαστικών, χάρτινων και άλλων προϊόντων).

Οι εν λόγω 22 βιομηχανίες που έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την ανακύκλωση (συλλογή, διαχωρισμό, επεξεργασία) και τη διάθεση των ανακυκλωμένων υλικών για μεταποίηση σε άλλες βιομηχανίες, κατέγραψαν:

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ AΕ (Μεσσηνία) έσοδα 2,20 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,26 εκατ. ευρώ) κατά 48,3%, EBITDA 0,37 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,26 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,20 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,62 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,01 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 23,1%.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΕ (Αττική) έσοδα 2,43 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (1,11 εκατ. ευρώ) κατά 119,2%, EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,26 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,51 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,44 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 6,4%.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ (Αττική) έσοδα 18,98 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (20,25 εκατ. ευρώ) κατά 6,3%, EBITDA 0,89 εκατ. ευρώ (-6,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,85 εκατ. ευρώ (-4,97 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,67 εκατ. ευρώ (-5,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 35,90 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 32,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 2,5%.

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ D. NET ΔΙΟΝ AE (Θεσσαλονίκη) έσοδα 4,57 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,95 εκατ. ευρώ) κατά 54,6%, EBITDA 0,28 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,74 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,69 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 7,6%.

Η Β.Σ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ABEE (Βοιωτία) έσοδα 0,86 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσια εκείνων του 2011 (0,07 εκατ. ευρώ), EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,50 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 51,6%.

Η ΒΙΑΝΑΤΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ AΒΕE (Αττική) έσοδα 3,12 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,48 εκατ. ευρώ) κατά 30,5%, EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (0,90 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,08 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,25 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,52 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,3%.

Η EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΩΝ AE (Κορινθία) έσοδα 2,97 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,48 εκατ. ευρώ) κατά 33,9%, EBITDA 0,64 εκατ. ευρώ (1,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,11 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,71 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 15,6%.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ E.Κ.ΑΝ. AE (Κορινθία) έσοδα 5,46 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (10,98 εκατ. ευρώ) κατά 50,3%, EBITDA 0,71 εκατ. ευρώ (2,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,21 εκατ. ευρώ (1,70 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ (1,33 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 8,84 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,75 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,1%.

Η ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Δ. ΚΥΚΛΟΣ ΑΒΕΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Δράμα) έσοδα σχεδόν 0,70 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,71 εκατ. ευρώ) κατά 1,8%, EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,08 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,08 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,53 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,78 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -3,0%.

Η ΚΟΚΑΛΗΣ Ε. & Ν. ΕΠΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Ηράκλειο) έσοδα 4,85 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (5,81 εκατ. ευρώ) κατά 16,5%, EBITDA 0,31 εκατ. ευρώ (επίσης 0,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,92 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,36 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 10,5%.

Η ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Κ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ AΒΕE (Έβρος) έσοδα 4,39 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (2,94 εκατ. ευρώ) κατά 49,5%, EBITDA 0,09 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,36 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,36 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,43 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,92 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 1,3%.

Η ΜΠΟΤΗΣ Ν. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ AE (Θεσσαλονίκη) έσοδα 6,91 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (8,55 εκατ. ευρώ) κατά 19,2%, EBITDA 0,15 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,64 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,64 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,8%.

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ AE (Αρκαδία) έσοδα 0,50 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (0,65 εκατ. ευρώ) κατά 23,2%, EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (μηδενικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (επίσης μηδενικά το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,42 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 5,7%.

Η ΣΙΔΗΡΟΣΚΡΑΠ ΕΠΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Αττική) έσοδα 8,82 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (9,10 εκατ. ευρώ) κατά 3,0%, EBITDA 0,28 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,45 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,86 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 19,5%.

Η ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΕ (Θεσσαλονίκη) έσοδα 25,24 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (20,31 εκατ. ευρώ) κατά 24,3%, EBITDA 1,97 εκατ. ευρώ (2,27 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 1,16 εκατ. ευρώ (1,70 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,91 εκατ. ευρώ (1,37 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 16,74 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 11,8%.

Η ΧΟΥΜΑΣ Ι. AEΒΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (Αττική) έσοδα 5,11 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (6,36 εκατ. ευρώ) κατά 19,7%, EBITDA 0,41 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,63 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 8,9%.

Η ΑGROIL ENERGY AE ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ (Λάρισα) έσοδα 0,49 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (1,10 εκατ. ευρώ) κατά 55,4%, EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,29 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,29 εκατ. ευρώ (-0,22 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,40 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,16 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 3,4%.

Η EVROS LEAD AE ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Έβρος) έσοδα 3,69 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι εκείνων του 2011 (3,09 εκατ. ευρώ) κατά 19,5%, EBITDA 0,49 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 2,57 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,60 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 19,2%.

Η GREENSTEEL AE ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ (Μαγνησία) έσοδα 4,85 εκατ. ευρώ, μειωμένα έναντι εκείνων του 2011 (4,99 εκατ. ευρώ) κατά 2,9%, EBITDA 0,39 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και οριακά θετικά καθαρά κέρδη (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,90 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,47 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 9,9%.

Η HERCO AE ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (Ιωάννινα) έσοδα μόλις 0,04 εκατ. ευρώ, υποπολλαπλάσια εκείνων του 2011 (1,44 εκατ. ευρώ), EBITDA -0,36 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,44 εκατ. ευρώ (-0,32 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,44 εκατ. ευρώ (-0,32 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,19 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,44 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι -11,4%.

Η RETIRE ΑΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ (Δράμα) έσοδα 0,75 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα εκείνων του 2011 (επίσης 0,75 εκατ. ευρώ), EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ το 2011) και καθαρά κέρδη -0,07 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ ευρώ το 2011), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,59 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,47 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 0,4%.

Η SPIDER ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ AE (Ιωάννινα) έσοδα 0,86 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσια εκείνων του 2011 (0,07 εκατ. ευρώ), EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,50 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,34 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012 σε EBITDA είναι 51,6%.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 22 βιομηχανιών ανακύκλωσης στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), βελτιώθηκε σε 6,3%, από 4% το 2011, αν και η πλειονότητα των επιχειρήσεων κατέγραψε μειωμένη απόδοση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Σε πτωτική πορεία η ελληνική βιομηχανία ανακύκλωσης