Επιxειρείν

Τέρνα Ενεργειακή: Την 1η Νοεμβ. στο Χ.Α. οι δωρεάν μετοχές από ΑΜΚ

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου ξεκινά η διαπραγμάτευση των 4.204.400 νέων δωρεάν ονομαστικών μετοχών της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επίσης η Πέμπτη 24 Οκτωβρίου ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών.

Σημειώνεται ότι η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου 2013, αποφάσισε την αναδιάρθρωση του μετοχικού της κεφαλαίου, σε δύο διαδοχικά στάδια, ως εξής:

1) Μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά το ποσό του 1.262.721 ευρώ με την ακύρωση 4.209.070 ιδίων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, με αντίστοιχη τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

Από το σύνολο των υπό ακύρωση 4.209.070 μετοχών, 3.280.000 μετοχές αποκτήθηκαν την 5/4/2013, από την συνδεδεμένη εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, με σκοπό την ακύρωσή τους και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μερική εκτέλεση της από 9/10/2012 απόφασης της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων και οι υπολειπόμενες 929.070 αποκτήθηκαν κατά το διάστημα από 27/1/2012 μέχρι 24/9/2012 σε εκτέλεση των από 12/5/2010 και 24/5/2012 αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων και των από 22/6/2010 και 25/5/2012 αποφάσεων του ΔΣ της εταιρείας.

Συνεπεία της ανωτέρω μείωσης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 31.533.000 ευρώ διαιρούμενο σε 105.110.000 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

2) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατά 1.261.320 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 4.204.400 νέων κοινών με ψήφο ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους της εταιρείας με αναλογία 1 νέα μετοχή προς 25 παλαιές.

Κατόπιν της αύξησης αυτής το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 32.794.320 ευρώ διαιρούμενο σε 109.314.400 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της εταιρείας, από την Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2014 παύει η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των 4.209.070 κοινών ονομαστικών μετοχών οι οποίες ακυρώνονται.

Μ.Τσ.

kathimerini.gr

Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Επιχειρείν Επιχειρηματικά Νέα Τέρνα Ενεργειακή: Την 1η Νοεμβ. στο Χ.Α. οι δωρεάν μετοχές από ΑΜΚ